PROJEKT RPKP.09.03.02-04-0085/20-00

TYTUŁ PROJEKTU: „ Wsparcie osób starszych i kadry świadczącej usługi społeczne w zakresie przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się COVID-19, łagodzenie jego skutków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego”.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznościowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Osi Priorytetowej 9. Solidarne Społeczeństwo.

NAZWA ZADANIA: Zakup trzech zestawów wanien pielęgnacyjnych wyposażonych w podnośnik mobilny.

Miejsce realizacji zadania:

Dom Pomocy Społecznej „Jesień Życia” ul. Mińska 15a w Bydgoszczy.

Dom Pomocy Społecznej „Promień Życia” ul. Łomżyńska 54 w Bydgoszczy.

Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko” ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy.

Całkowita wartość zadania: 139 968,00 zł.

Kwota dofinansowania UE: 118 972,80 zł.

CEL PROJEKTU: Łagodzenie negatywnych skutków Covid-19.