Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze

Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi, zgodnie art. 18. 1. pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, należy do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminę.

Zasady organizowania specjalistycznych usług opiekuńczych określa rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r., z późniejszymi zmianami.

Zgodnie z art. 3 ustawy o ochronie zdrowia psychicznego z dnia 19 sierpnia 1994 roku określenie osoby z zaburzeniami psychicznymi, odnosi się to do osoby:

 1. a) chorej psychicznie (wykazującej zaburzenia psychotyczne),
 2. b) upośledzonej umysłowo,
 3. c) wykazującej inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

Podstawowym celem pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych (SUO) jest utrzymanie osoby w jej środowisku i przeciwdziałanie instytucjonalizacji. Podopiecznym zapewnia się ochronę godności osobistej, poczucie intymności, niezależność dostosowaną do ich poziomu sprawności, bezpieczeństwo, kontakt z instytucjami.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze realizujemy na podstawie decyzji wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

Usługi świadczymy od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 18.00, w miejscu zamieszkania Podopiecznego, zgodnie z zakresem usług określonym w decyzji.

Rodzaje usług:

1) uczenie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia, w tym zwłaszcza:

 1. a) kształtowanie umiejętności zaspokajania podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania, motywowanie do aktywności, leczenia i rehabilitacji, prowadzenie treningów umiejętności samoobsługi i umiejętności społecznych oraz wspieranie, także w formie asystowania w codziennych czynnościach życiowych, w szczególności takich jak:

– samoobsługa (ubieranie, jedzenie, utrzymanie czystości),

– dbałość o higienę i wygląd,

– utrzymywanie kontaktów z domownikami, rówieśnikami, w miejscu nauki oraz ze społecznością lokalną,

– wspólne organizowanie i spędzanie czasu wolnego,

– korzystanie z usług różnych instytucji,

 1. b) interwencje i pomoc w życiu w rodzinie, w tym:

– pomoc w radzeniu sobie w sytuacjach kryzysowych – poradnictwo specjalistyczne, interwencje kryzysowe, wsparcie psychologiczne, rozmowy terapeutyczne,

– ułatwienie dostępu do edukacji i kultury,

– doradztwo, koordynacja działań innych służb na rzecz rodziny, której członkiem jest osoba uzyskująca pomoc w formie specjalistycznych usług,

– kształtowanie pozytywnych relacji osoby wspieranej z osobami bliskimi,

– współpraca z rodziną – kształtowanie odpowiednich postaw wobec osoby chorującej, niepełnosprawnej;

 1. c) pomoc w załatwianiu spraw urzędowych, w tym:

– w uzyskaniu świadczeń socjalnych, emerytalno-rentowych,

– w wypełnieniu dokumentów urzędowych,

 1. d) wspieranie i pomoc w uzyskaniu zatrudnienia, w tym zwłaszcza:

– w szukaniu informacji o pracy, pomoc w znalezieniu zatrudnienia lub alternatywnego zajęcia, w szczególności uczestnictwo w zajęciach warsztatów terapii zajęciowej, zakładach aktywności zawodowej, środowiskowych domach samopomocy, centrach i klubach integracji społecznej, klubach pracy,

– w kompletowaniu dokumentów potrzebnych do zatrudnienia,

– w przygotowaniu do rozmowy z pracodawcą, wspieranie i asystowanie w kontaktach z pracodawcą,

– w rozwiązywaniu problemów psychicznych wynikających z pracy lub jej braku,

 1. e) pomoc w gospodarowaniu pieniędzmi, w tym:

– nauka planowania budżetu, asystowanie przy ponoszeniu wydatków,

– pomoc w uzyskaniu ulg w opłatach,

– zwiększanie umiejętności gospodarowania własnym budżetem oraz usamodzielnianie finansowe;

2) pielęgnacja – jako wspieranie procesu leczenia, w tym:

 1. a) pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych,
 2. b) uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt lekarskich, badań diagnostycznych,
 3. c) pomoc w wykupywaniu lub zamawianiu leków w aptece,
 4. d) pilnowanie przyjmowania leków oraz obserwowanie ewentualnych skutków ubocznych ich stosowania,
 5. e) w szczególnie uzasadnionych przypadkach zmiana opatrunków, pomoc w użyciu środków pomocniczych i materiałów medycznych, przedmiotów ortopedycznych, a także w utrzymaniu higieny,
 6. f) pomoc w dotarciu do placówek służby zdrowia,
 7. g) pomoc w dotarciu do placówek rehabilitacyjnych;

3) rehabilitacja fizyczna i usprawnianie zaburzonych funkcji organizmu w zakresie nieobjętym przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, z późniejszymi zmianami:

 1. a) zgodnie z zaleceniami lekarskimi lub specjalisty z zakresu rehabilitacji ruchowej lub fizjoterapii,
 2. b) współpraca ze specjalistami w zakresie wspierania psychologiczno-pedagogicznego i edukacyjno-terapeutycznego zmierzającego do wielostronnej aktywizacji osoby korzystającej ze specjalistycznych usług.

4) pomoc mieszkaniowa, w tym:

 1. a) w uzyskaniu mieszkania, negocjowaniu i wnoszeniu opłat,
 2. b) w organizacji drobnych remontów, adaptacji, napraw, likwidacji barier architektonicznych,
 3. c) kształtowanie właściwych relacji osoby uzyskującej pomoc z sąsiadami i gospodarzem domu;

5) zapewnienie dzieciom i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi dostępu do zajęć rehabilitacyjnych i rewalidacyjno-wychowawczych, w wyjątkowych przypadkach, jeżeli nie mają możliwości uzyskania dostępu do zajęć, o których mowa w art. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego;

6) inne wynikające z rozeznanych potrzeb w ramach uprawnień terapeuty, opiekunki do ich wykonania.

Specjalistyczne usługi opiekuńcze są świadczone przez osoby:

– posiadające kwalifikacje do wykonywania zawodu: pracownika socjalnego, psychologa, pedagoga, logopedy, terapeuty zajęciowego, pielęgniarki, asystenta osoby niepełnosprawnej, opiekunki środowiskowej, specjalisty w zakresie rehabilitacji medycznej, fizjoterapeuty lub innego zawodu dającego wiedzę i umiejętności pozwalające świadczyć określone specjalistyczne usługi;

– posiadające co najmniej półroczne doświadczenie w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi lub upośledzeniem umysłowym

– posiadające przeszkolenie i doświadczenie w zakresie:

1) umiejętności kształtowania motywacji do akceptowanych przez otoczenie zachowań;

2) kształtowania nawyków celowej aktywności;

3) prowadzenia treningu zachowań społecznych.

Aby skorzystać z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych należy zgłosić się do odpowiedniego, ze względu na miejsce zamieszkania, Działu Pomocy Środowiskowej w Bydgoszczy.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu: (52) 372 91 51