Deklaracja dostępności cyfrowej i architektonicznej

Deklaracja dostępności serwisu zdpsiow.pl

Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zdpsiow.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego zdpsiow.pl

Data publikacji strony internetowej: 14.06.2016.

Data ostatniej dużej aktualizacji: 26.03.2024.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub ograniczeń wymienionych poniżej:

  • brak komend i informacji głosowych,
  • brak możliwości zmiany odstępu między wyrazami,
  • brak możliwości regulacji wielkości i szybkości kursora,
  • część dokumentów i załączników nieedytowalna,
  • brak aplikacji mobilnej,
  • linki w serwisie otwierają się w tym samym oknie, jednak z uwagi na pewne ograniczenia systemowe mogą się zdarzyć sytuacje, w których będą się one otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika,
  • pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych oraz wersji tekstowej.

Oświadczenie sporządzono dnia 26.03.2024. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt wysyłając maila na adres biuro@zdpsiow.pl.  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

I. Dom Pomocy Społecznej „Jesień Życia” przy ul. Mińskiej 15a w Bydgoszczy

1. Dostosowanie wejść do budynku

Wejście do budynku od strony ul. Mińskiej bez utrudnień. Przy bramie wjazdowej i furtce znajduje się domofon. Budynek oraz wejście do budynku bez barier architektonicznych. Do budynku można wejść schodami lub skorzystać z windy zewnętrznej. Biuro Domu mieści się na parterze po prawej stronie.

2. Dostosowanie korytarzy, schodów i wind.

Budynek posiada cztery kondygnacje: piwnica, parter, I piętro  i II piętro, wyposażony jest w schody zabezpieczone barierkami. W budynku dostępna jest winda osobowa umożliwiająca wjazd na wszystkie poziomy budynku.

3. Dostępność pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Brak

4. Dostosowanie parkingów.

Na terenie DPS znajduje się parking dla samochodów osobowych. Przed budynkiem są wyznaczone dwa miejsca dla osób niepełnosprawnych.

5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

Nie ma ograniczeń.

6. Dostępność tłumacza migowego

Alternatywnie online, na zgłoszoną potrzebę osoby zainteresowanej.

7. Inne informacje

Toalety i łazienki dostosowane dla  osób niepełnosprawnych,  wyposażone w instalację przyzywową.

Do DPS  przylega ogrodzony ogród pełen zieleni. Ogród również pozbawiony jest barier architektonicznych i wyposażony jest w ławeczki umożliwiające odpoczynek na świeżym powietrzu.

II. Dom Pomocy Społecznej „Promień Życia” przy ul. Łomżyńskiej 54 w Bydgoszczy

1. Dostosowanie wejść do budynku

Wejście główne od strony ul Łomżyńskiej, przez bramę główną. Przy bramie wjazdowej znajduje się domofon. Do budynku można wejść po schodach lub skorzystać z podjazdu.

Biuro Domu  mieści się na parterze budynku  – p.1.

2. Dostosowanie  korytarzy, schodów i wind.

Budynek posiada cztery  kondygnacje; piwnica – tylko w jednej części budynku, parter, I piętro, II piętro, korytarze na jednym poziomie. Budynek wyposażony jest w schody (4 klatki schodowe) zabezpieczone barierkami. W budynku są dostępne dwie windy osobowe umożliwiająca wjazd na wszystkie poziomy budynku.

3. Dostępność pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Brak

4.Dostosowanie parkingów.

Na terenie DPS znajduje się wybrukowany parking dla maksymalnie 5 samochodów oraz tymczasowy (niewybrukowany) dla ok. 20 samochodów osobowych. Możliwość podjazdu samochodem pod wejście główne.

5.Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

Nie ma ograniczeń.

6.Dostepność tłumacza migowego

Alternatywnie online, na zgłoszoną potrzebę osoby zainteresowanej.

7.Inne informacje

Toalety i łazienki dostosowane dla  osób niepełnosprawnych,  wyposażone w instalację przyzywową..

Do DPS przylega ogrodzony ogród pełen zieleni. Ogród również pozbawiony jest barier architektonicznych i wyposażony jest w ławeczki umożliwiające odpoczynek na świeżym powietrzu.

III. Dom Pomocy Społecznej „Słoneczko” przy ul. Gałczyńskiego 2  w Bydgoszczy

1. Dostosowanie wejść do budynku

Wejście główne od strony ul Stawowej  lub od ul. Gałczyńskiego, bez utrudnień. Budynek oraz wejście do budynku  bez barier architektonicznych. Przy drzwiach wejściowych znajduje się domofon. Na teren DPS można dostać się przez wejście główne zgłaszając przez domofon. Biuro Domu  mieści się na parterze budynku po lewej stronie.

2. Dostosowanie  korytarzy, schodów i wind.

Budynek posiada trzy kondygnacje: piwnica, parter, I piętro, korytarze na jednym poziomie. Budynek wyposażony jest w schody zabezpieczone barierkami. W budynku jest dostępna winda osobowa umożliwiająca wjazd na wszystkie poziomy budynku.

3. Dostępność pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Brak

4. Dostosowanie parkingów.

Na terenie DPS znajduje się parking dla samochodów osobowych. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

Nie ma ograniczeń.

6. Dostępność tłumacza migowego

Alternatywnie online, na zgłoszoną potrzebę osoby zainteresowanej.

7. Inne informacje

Toalety i łazienki dostosowane do potrzeb mieszkanców,  wyposażone w instalację przyzywową.

IV. Dział Specjalistycznych Usług Opiekuńczych, ul. Gałczyńskiego 2, Bydgoszcz

1. Dostosowanie wejścia do budynku

Biuro SUO znajduje się w budynku DPS „Słoneczko”. Wejście bezpośrednio do biura od ul. Gałczyńskiego, po schodach w dół, z barierami architektonicznymi.

2. Dostosowanie korytarzy, schodów i wind.

Wyjście na korytarz przez pomieszczenie pralni DPS. Korytarze na jednym poziomie. Budynek DPS wyposażony jest w schody zabezpieczone barierkami. W budynku jest dostępna winda osobowa umożliwiająca wjazd na wszystkie poziomy budynku w tym do Działu SUO.

3. Dostępność pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Brak

4. Dostosowanie parkingów.

Na terenie DPS „Słoneczko”, w budynku którego mieści się biuro SUO, znajduje się parking dla samochodów osobowych. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

Nie ma ograniczeń.

6. Dostępność tłumacza migowego

Alternatywnie online, na zgłoszoną potrzebę osoby zainteresowanej.

7. Inne informacje

Toalety dostosowane dla osób niepełnosprawnych w piwnicy – brak

V. Ośrodek Wsparcia dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy

1. Dostosowanie wejścia do budynku

Dojście lub dojazd do głównego wejścia budynku od strony ul. Stawowej lub Gałczyńskiego, bez utrudnień.  Wejście główne do budynku bez schodów oraz innych barier architektonicznych.

Przy drzwiach zamontowany domofon, gwarantujący kontakt z każdą grupą/oddziałem w Ośrodku.  Biuro kierownika znajduje się na parterze budynku, możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim. Kształt i wymiary pomieszczeń oraz drzwi uwzględniają potrzeby osób poruszających się na wózku.

2. Dostosowanie korytarzy, schodów i wind.

Ośrodek posiada dwie kondygnacje: parter i piętro z szerokimi korytarzami, korytarze łączą się przestronnymi drzwiami. Na piętro prowadzą dwie szerokie klatki schodowe, zabezpieczone barierkami oraz winda osobowa. Ośrodek posiada na wyposażeniu schodołaz jezdny.

3. Dostępność pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

Pochylnia, platforma, pętla indukcyjna – brak, informacje głosowe w windzie.

4. Dostępność parkingów.

Ośrodek wyposażony jest w duży parking znajdujący się bezpośrednio przy wejściu głównym. Parking zapewnia rodzicom i opiekunom niepełnosprawnych osób bezpieczne warunki umożliwiające umieszczanie dziecka w wózku inwalidzkim i samochodzie czy podjazd samochodu z platformą.  Parking nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia)

Nie ma ograniczeń.

6. Dostępność tłumacza migowego

Alternatywnie online, na zgłoszoną potrzebę osoby zainteresowanej.

7. Inne informacje

Ośrodek posiada toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażone są w instalację przyzywową.

VI. Środowiskowy Dom Samopomocy 2 Sekcja „Irys„ przy ul. Gałczyńskiego 2 w Bydgoszczy

1. Dostosowanie wejścia do budynku

Dojście lub dojazd do głównego wejścia budynku od strony ul. Stawowej lub Gałczyńskiego, bez utrudnień.  Wejście główne do budynku bez schodów oraz innych barier architektonicznych.

Przy drzwiach zamontowany domofon, gwarantujący kontakt z każdą grupą/oddziałem w Ośrodku.  Biuro kierownika znajduje się na parterze budynku, możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim. Kształt i wymiary pomieszczeń oraz drzwi uwzględniają potrzeby osób poruszających się na wózku.

2. Dostosowanie korytarzy, schodów i wind.

Ośrodek posiada dwie kondygnacje: parter i piętro z szerokimi korytarzami, korytarze łączą się przestronnymi drzwiami. Na piętro prowadzą dwie szerokie klatki schodowe, zabezpieczone barierkami oraz winda osobowa. Ośrodek posiada na wyposażeniu schodołaz jezdny.

3. Dostępność pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

Pochylnia, platforma, pętla indukcyjna – brak, informacje głosowe w windzie.

4. Dostępność parkingów.

Ośrodek wyposażony jest w duży parking znajdujący się bezpośrednio przy wejściu głównym. Parking zapewnia rodzicom i opiekunom niepełnosprawnych osób bezpieczne warunki umożliwiające umieszczanie dziecka w wózku inwalidzkim i samochodzie czy podjazd samochodu z platformą.  Parking nie posiada wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia)

Nie ma ograniczeń.

6. Dostępność tłumacza migowego

Alternatywnie online, na zgłoszoną potrzebę osoby zainteresowanej.

7. Inne informacje

Ośrodek posiada toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, wyposażone są w instalację przyzywową.

VII. Środowiskowy Dom Samopomocy 2 Sekcja „Słoneczko” w Bydgoszczy mieści się w dwóch obiektach:

– przy ul. Gałczyńskiego 2,

– przy ul. Gackowskiego  1B.

Budynek przy ul.  na ul.  Gałczyńskiego 2 Bydgoszcz,

1. Dostosowanie wejść do budynku

Wejście główne do Ośrodka od strony ul. Stawowej  lub od ul. Gałczyńskiego, bez utrudnień. Wejście główne do Ośrodka stanowi wejście boczne do DPS „Słoneczko”. Budynek oraz wejście do budynku  bez barier architektonicznych. Przy drzwiach wejściowych znajduje się domofon. Na teren Ośrodka można dostać się przez wejście główne zgłaszając przez domofon. Biuro Domu  mieści się na parterze budynku po lewej stronie.

2. Dostosowanie  korytarzy, schodów i wind.

Korytarze na jednym poziomie – cały ośrodek mieści się na parterze. W budynku jest dostępna winda osobowa umożliwiająca wjazd na wszystkie poziomy budynku.

3. Dostępność pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Brak

4. Dostosowanie parkingów.

Na terenie DPS „Słoneczko” w którym mieści się Ośrodek znajduje się parking dla samochodów osobowych. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

Nie ma ograniczeń.

6. Dostępność tłumacza migowego

Alternatywnie online, na zgłoszoną potrzebę osoby zainteresowanej.

7. Inne informacje

Toalety dostosowane dla  osób niepełnosprawnych.

Budynek przy ul. Gackowskiego 1B

1. Dostosowanie wejść do budynku

Ośrodek znajduje się na parterze. Wejście główne do ośrodka od strony ul. Gackowskiego. Wejście do ośrodka po 2 schodach , obok schodów znajduje się niewielki podjazd  dla wózka (korzystanie wyłącznie w asyście opiekuna lub personelu ŚDS). Przy drzwiach wejściowych znajduje się domofon. Na teren ŚDS można dostać się przez wejście główne zgłaszając przez domofon.

2. Dostosowanie  korytarzy, schodów i wind.

Korytarze na jednym poziomie – cały ośrodek mieści się na parterze.

3. Dostępność pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Brak

4. Dostosowanie parkingów.

Przed budynkiem w którym znajduje się ŚDS mieści się ogólnodostępny parking osiedlowy bez wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.

5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

Nie ma ograniczeń.

6. Dostępność tłumacza migowego.

Alternatywnie online, na zgłoszoną potrzebę osoby zainteresowanej.

7. Inne informacje.

Toalety dostosowane dla  osób niepełnosprawnych.

Obiekt dobrze skomunikowany – przystanki komunikacji miejskiej  oddalone ok. 3-6 min. pieszo.

VIII. Środowiskowy Dom Samopomocy 2 Sekcja „Wrzos” ul. Janosika 4 w Bydgoszcz

1. Dostosowanie wejść do budynku

Ośrodek znajduje się na parterze bloku mieszkalnego. Wejście do Ośrodka  pozbawione jest barier architektonicznych, bez utrudnień – wejście na poziomie chodnika, bez schodów i progów. Przy drzwiach wejściowych znajduje się domofon. Cały Ośrodek usytuowany jest na jednym poziomie, wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze budynku.

2. Dostosowanie korytarzy, pomieszczeń treningowych

Korytarze znajdują się na jednym poziomie, bez schodów i progów. Cały Ośrodek pozbawiony jest barier architektonicznych. Ciągi komunikacyjne są szerokie, dodatkowo wyposażone w poręcze ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym.

3. Dostępność pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Brak

4. Dostosowanie parkingów.

Brak prywatnego parkingu. Osoby przyjeżdżające mogę korzystać z parkingu przyległego do bloku, w którym mieści się Ośrodek. Dodatkowo do Ośrodka (pod drzwi wejściowe) prowadzi szeroka droga dla pieszych i samochodów przewożących osoby niepełnosprawne, co znacząco ułatwia dojazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich lub korzystających ze specjalistycznego transportu.

5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

Nie ma ograniczeń.

6. Dostępność tłumacza migowego

Alternatywnie online, na zgłoszoną potrzebę osoby zainteresowanej.

7. Inne informacje

Toalety i łazienka dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Do Ośrodka przylega ogrodzony ogród pełen zieleni. Ogród również pozbawiony jest barier architektonicznych i wyposażony jest w ławeczki umożliwiające odpoczynek na świeżym powietrzu.

IX. Środowiskowy Dom Samopomocy 1 Sekcja „Niezapominajka„ ul. Ogrodowa 9, 85-039  Bydgoszcz

 1. Dostosowanie wejść do budynku

Wejście główne do budynku  od strony ul. Ogrodowej  przez  korytarz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, z przejściem do ŚDS – bez utrudnień. Wejście boczne do budynku, również od strony ul. Ogrodowej  bezpośrednio do ŚDS – również bez utrudnień. Budynek oraz wejście do budynku  bez barier architektonicznych. Przy drzwiach wejściowych do ŚDŚ znajduje się dzwonek. Na teren ŚDS można dostać się przez wejście główne do MOPS lub boczne bezpośrednio do ŚDS korzystając z dzwonka.

2. Dostosowanie  korytarzy, schodów i wind.

Ośrodek posiada dwie kondygnacje: parter i piętro  Korytarze na jednym poziomie, ciągi komunikacyjne wyposażone w poręcze. Schody zabezpieczone barierkami. W budynku jest dostępna winda osobowa umożliwiająca wjazd na wszystkie poziomy budynku.

3. Dostępność pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Brak

4. Dostosowanie parkingów.

Na terenie  przyległym do budynku znajduje się parking dla samochodów osobowych. Przed budynkiem nie ma wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

Nie ma ograniczeń.

6. Dostępność tłumacza migowego

Alternatywnie online, na zgłoszoną potrzebę osoby zainteresowanej.

7. Inne informacje

Toalety dostosowane dla  osób niepełnosprawnych.

X. Środowiskowy Dom Samopomocy 1 Sekcja „Stokrotka” ul. Mińska 15a   Bydgoszcz

1. Dostosowanie wejść do budynku

Teren wspólny z DPS „Jesień Życia”. Wyłożony kostką, bez barier. Dwa wejścia do budynku ŚDS. Jedno z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, podjazd z  obustronną poręczą. Wejście bez utrudnień. Wejście do budynku również przez windę.

2. Dostosowanie  korytarzy, schodów i wind.

Budynek jednopiętrowy. Wyposażony w windę . Na piętrach dodatkowe podjazdy z oporęczowaniem. Korytarze  i klatka schodowa z dwustronnymi poręczami.

3. Dostępność pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Brak

4. Dostosowanie parkingów.

Przed budynkiem ŚDS znajduje się parking dla 4 samochodów osobowych. 1 miejsce  parkingowe wyznaczone  dla osób niepełnosprawnych.

5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

Nie ma ograniczeń.

6. Dostępność tłumacza migowego

Alternatywnie online, na zgłoszoną potrzebę osoby zainteresowanej.

7. Inne informacje

Toalety i łazienka dostosowane dla  osób niepełnosprawnych.

XI. Środowiskowy Dom Samopomocy 1 Sekcja „Sami Swoi” w  Bydgoszczy, ul. Szpitalna 25

1. Dostosowanie wejść do budynku

Ośrodek mieści się na parterze bloku mieszkalnego. Wejście główne od strony parkingu przy ul. Szpitalnej, bez utrudnień. Budynek oraz wejście do budynku  bez barier architektonicznych. Przy drzwiach wejściowych znajduje się domofon. Na teren ŚDS można dostać się przez wejście główne zgłaszając przez domofon.

2. Dostosowanie  korytarzy, schodów i wind.

Korytarze na dwóch poziomach połączone wewnątrz schodami z poręczami ( 2 stopnie) , na każdy poziom możliwość wejścia odrębnymi wejściami  i podjazdem z zewnątrz. Schody i podjazd zabezpieczone barierkami.

3. Dostępność pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Brak

4. Dostosowanie parkingów.

Przed budynkiem mieszkalnym, w którym mieści się ŚDS, znajduje się ogólnodostępny dla mieszkańców bloku parking dla samochodów osobowych. Parking  nie ma wyznaczonych miejsc  dla osób niepełnosprawnych.

5. Prawo wstępu z psem asystującym (utrudnienia i ograniczenia).

Nie ma ograniczeń.

6. Dostępność tłumacza migowego

Alternatywnie online, na zgłoszoną potrzebę osoby zainteresowanej.

7. Inne informacje

Toalety dostosowane dla  osób niepełnosprawnych.

Wniosek o zapewnienie dostępności

Skarga na brak zapewnienia dostępności

Plan poprawy dostępności 2021-2024r