Warunki przyjęcia

W celu otrzymania decyzji o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej należy zgłosić się do Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby zainteresowanej w dniu składania wniosku.

Rejonowe Ośrodki Pomocy Społecznej w Bydgoszczy:

1. BŁONIE ul.Broniewskiego 1 tel. 052-373-30-53,
2. BARTODZIEJE ul.Morska 2 tel. 052-342-12-14,
3. FORDON ul.Porazińskiej 9 tel. 052-343-66-44, 052-343-06-55,
4. SZWEDEROWO ul.Żwirki i Wigury 11 tel. 052-373-01-31,
5. ŚRÓDMIEŚCIE ul.Ogrodowa 9 tel. 052-325-44-50
6. WYŻYNY ul.Kapuściska 10 tel. 052-361-99-02.

ROPS kompletuje dokumenty niezbędne do wydania skierowania do DPS, tj.:

  1. rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego z zainteresowanym,
  2. decyzję o posiadanym dochodzie (świadczeniu emerytalnym, rentowym, zasiłku stałym),
  3. zgodę zainteresowanego na ponoszenie odpłatności za pobyt w DPS i potrącanie go przez organ wypłacający,
  4. oświadczenie o wysokości dochodu małżonka, dzieci zobowiązanych do ponoszenia opłaty.

Odpłatność za pobyt w DPS ponoszą:

  • Mieszkaniec Domu do 70% dochodu,
  • małżonek, dzieci zgodnie z zasadami zawartymi w umowie z organem wydającym skierowanie,
  • gmina w wysokości różnicy pomiędzy kosztem utrzymania w placówce a opłatą wnoszoną przez Mieszkańca i rodzinę.

W przypadku braku osób zobowiązanych lub braku możliwości wnoszenia przez nich opłaty, dopłatę do pobytu wnosi gmina.

W nagłych wypadkach wynikających ze zdarzeń losowych, umieszczenie w DPS może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia dokumentów (dokumenty te powinny być skompletowane w terminie 3 miesięcy od dnia umieszczenia zainteresowanego w placówce).

Osoba zainteresowana otrzymuje pisemną decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania miejsca w DPS. O terminie przyjęcia informuje Dyrektor Domu.