Warunki przyjęcia

Warunki przyjęcia do Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia”

W celu otrzymania decyzji o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Domu dziennego Pobytu, uzyskania pomocy w formie Usług Opiekuńczych w miejscu zamieszkania, należy zgłosić się do Rejonowego Ośrodka Pomocy Społecznej, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu osoby zainteresowanej w dniu składania wniosku.

Rejonowe Ośrodki Pomocy Społecznej w Bydgoszczy:

1. BŁONIE    ul.Broniewskiego 1   tel. 052-373-30-53,
2. BARTODZIEJE ul.Morska 2      tel. 052-342-12-14,
3. FORDON    ul.Porazińskiej 9   tel. 052-343-66-44, 052-343-06-55,
4. SZWEDEROWO  ul.Żwirki i Wigury 11 tel. 052-373-01-31,
5. ŚRÓDMIEŚCIE ul.Ogrodowa 9     tel. 052-325-44-50,
6. WYŻYNY    ul.Kapuściska 10    tel. 052-361-99-02.

ROPS kompletuje dokumenty niezbędne do wydania skierowania do DPS, tj.:

 1. rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego z zainteresowanym,
 2. decyzję o posiadanym dochodzie (świadczeniu emerytalnym, rentowym, zasiłku stałym),
 3. zgodę zainteresowanego na ponoszenie odpłatności za pobyt w DPS i potrącanie go przez organ wypłacający,
 4. oświadczenie o wysokości dochodu małżonka, dzieci zobowiązanych do ponoszenia opłaty.

Odpłatność za pobyt w DPS ponoszą:

 • Mieszkaniec Domu do 70% dochodu,
 • małżonek, dzieci zgodnie z zasadami zawartymi w umowie z organem wydającym skierowanie,
 • gmina w wysokości różnicy pomiędzy kosztem utrzymania w placówce a opłatą wnoszoną przez Mieszkańca i rodzinę.

W przypadku braku osób zobowiązanych lub braku możliwości wnoszenia przez nich opłaty, dopłatę do pobytu wnosi gmina.

W nagłych wypadkach wynikających ze zdarzeń losowych, umieszczenie w DPS może nastąpić poza kolejnością oraz bez przedłożenia dokumentów (dokumenty te powinny być skompletowane w terminie 3 miesięcy od dnia umieszczenia zainteresowanego w placówce).

Osoba zainteresowana otrzymuje pisemną decyzję o przyznaniu lub odmowie przyznania miejsca w DPS. O terminie przyjęcia informuje Dyrektor Domu.