SDŚ nr II

                Środowiskowy Dom  Samopomocy nr 2 to ośrodek wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w którego skład wchodzą trzy sekcje rozmieszczone w różnych częściach miasta Bydgoszczy:

Sekcja Wrzos przeznaczona dla 30 uczestników                                                                               

     Adres: ul. Janosika 4, 85-794 Bydgoszcz

     Tel/Fax:52 520 – 54 – 55

     e-mail: anna.grabska@zdpsiow.pl

     Ośrodek wsparcia funkcjonuje od : 01.09.2010r.

Sekcja Sami Swoi przeznaczona dla 30 uczestników

     Aders:  85 – 862 Bydgoszcz, ul. Szpitalna 25

     tel.:   52 544 11 67

     fax :  52 544 11 67

     e-mail: piotr.szarafinski@zdpsiow.pl

     Ośrodek  funkcjonuje od  01.12.1995r.

Sekcja Bławatek przeznaczona dla 20 uczestników

     Adres: 85-863 Bydgoszcz, ul. X. Dunikowskiego  2

     Tel: 52 363 01 57

     Fax: 52 363 01 57

     e-mail: aleksandra.misiolek@zdpsiow.pl

     Ośrodek wsparcia funkcjonuje od 01.09.2005r.

Sekcja ” Irys” Dom Typu D  przeznaczony dla 30 osób

Adres ul. Gałczyńskiego 2

85 – 322 Bydgoszcz

tel: 52 -372-91-51

adres e – mail : anna.szaroleta@zdpsiow.pl

    telefon: 885 – 508 291

    e- mail: anna. grabska@zdpsiow.pl

   telefon: 885-558-145

    Ośrodek funkcjonuje od dnia 1 grudnia 2022 roku

Organ prowadzący ŚDS nr 2:

     Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy

     adres  85- 322 Bydgoszcz, ul. Gałczyńskiego 2

     tel  52 372 91 51

     fax 52 372 91 51

     e-mail: biuro@zdpsiow.pl

Celem głównym ŚDS nr 2 jest:

PODTRZYMYWANIE I ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W ZAJĘCIACH W DOMU NIEZBĘDNYCH IM DO MOŻLIWIE JAK NAJBARDZIEJ SAMODZIELNEGO ŻYCIA

Oferta Środowiskowego Domu Samopomocy nr 2 przeznaczona jest dla:

– dla osób przewlekle psychicznie chorych (typ A),

– dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B),

– dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C), 

– dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi (typ D).

Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych, wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. Głównym celem funkcjonowania Domu jest uzyskiwanie przez uczestników samodzielności w funkcjonowaniu społecznym i umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb, w ramach własnych możliwości.

Działania Środowiskowego Domu Samopomocy skupiają się na:

– kształtowaniu motywacji do akceptowanego przez otoczenie zachowania,

– wyrabiania nawyków celowej aktywności,

– treningach zachowań społecznych, zbliżonych do zwyczajowych norm.

                Zadania realizowanie są w oparciu o program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy i plany pracy na każdy rok, sprawdzane i zatwierdzane przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego.

                Udzielana pomoc służy utrzymaniu w środowisku rodzinnym oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.

Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 świadczy usługi (zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z 09.12.2010r. z późn. zm.):

  1. Trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
  2. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami, w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;
  3. trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej;
  4. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
  5. Poradnictwo psychologiczne;
  6. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
  7. Niezbędną opiekę;
  8. Terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;
  9. Inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy;

ŚDS nr 2 serdecznie zaprasza do uczestnictwa wszystkich tych, których choroba psychiczna naraziła na wykluczenie społeczne, którzy chcą nauczyć się efektywnie żyć z chorobą, mieć swój własny świat poza domem rodzinnym.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych!!!
CZEKAMY NA PAŃSTWA!