SDŚ nr II

                Środowiskowy Dom  Samopomocy nr 2 to ośrodek wsparcia dziennego dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w którego skład wchodzą trzy sekcje rozmieszczone w różnych częściach miasta Bydgoszczy:

Sekcja Wrzos przeznaczona dla: 29 uczestników
ul. Janosika 4, 85-794 Bydgoszcz
Tel/Fax:52 520 – 54 – 55
E-mail: anna.grabska@zdpsiow.pl
Ośrodek wsparcia funkcjonuje od : 01.09.2010r.

Sekcja ” Irys” przeznaczona dla: 41 uczestników
ul. Gałczyńskiego 2
85 – 322 Bydgoszcz
Tel.: 52 -372-91-51
Tel. kom.: 885 558 032
E–mail: anna.grajewska@zdpsiow.pl

Sekcja „ Słoneczko” przeznaczona dla: 40 uczestników
ul. Gałczyńskiego 2
85–322 Bydgoszcz
Tel.: 52 -372-91-51

ul. Gackowskiego 1B
85-137 Bydgoszcz
Tel.: 52-584-07-70
Tel. kom.: 666 071 824
E–mail: artur.pielinski@zdpsiow.pl

Celem głównym ŚDS nr 2 jest:

PODTRZYMYWANIE I ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W ZAJĘCIACH W DOMU NIEZBĘDNYCH IM DO MOŻLIWIE JAK NAJBARDZIEJ SAMODZIELNEGO ŻYCIA

Oferta Środowiskowego Domu Samopomocy nr 2 przeznaczona jest dla:

– dla osób przewlekle psychicznie chorych (typ A),

– dla osób z niepełnosprawnością intelektualną (typ B),

– dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych (typ C), 

– dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi (typ D).

Środowiskowy Dom Samopomocy przeznaczony jest dla osób z zaburzeniami psychicznymi, które w wyniku upośledzenia niektórych funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych, wymagają pomocy do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, w szczególności w celu zwiększenia zaradności i samodzielności życiowej, a także ich integracji społecznej. Głównym celem funkcjonowania Domu jest uzyskiwanie przez uczestników samodzielności w funkcjonowaniu społecznym i umiejętności zaspakajania podstawowych potrzeb, w ramach własnych możliwości.

Działania Środowiskowego Domu Samopomocy skupiają się na:

– kształtowaniu motywacji do akceptowanego przez otoczenie zachowania,

– wyrabiania nawyków celowej aktywności,

– treningach zachowań społecznych, zbliżonych do zwyczajowych norm.

                Zadania realizowanie są w oparciu o program działalności Środowiskowego Domu Samopomocy i plany pracy na każdy rok, sprawdzane i zatwierdzane przez Wydział Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego.

                Udzielana pomoc służy utrzymaniu w środowisku rodzinnym oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu.

Środowiskowy Dom Samopomocy nr 2 świadczy usługi (zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z 09.12.2010r. z późn. zm.):

  1. Trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
  2. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami, w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;
  3. trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej;
  4. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
  5. Poradnictwo psychologiczne;
  6. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
  7. Niezbędną opiekę;
  8. Terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;
  9. Inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy;

ŚDS nr 2 serdecznie zaprasza do uczestnictwa wszystkich tych, których choroba psychiczna naraziła na wykluczenie społeczne, którzy chcą nauczyć się efektywnie żyć z chorobą, mieć swój własny świat poza domem rodzinnym.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych!!!
CZEKAMY NA PAŃSTWA!