SDŚ nr I

Środowiskowy Dom  Samopomocy nr 1 jest ośrodkiem wsparcia dziennego dla  dorosłych osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym:

 • dla osób przewlekle psychicznie chorych,
 • dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,
 • dla osób wykazujących inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych,
 • dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Działamy 5 dni w tygodniu od poniedziałku do piątku , w godzinach od 7.00 do 15.00 w tym 6 godzin zajęć merytorycznych dla uczestników  – od 8.00 do 14.00.

Ośrodek  jest miejscem przyjaznym dla osób z niepełnosprawnościami, gwarantuje atmosferę życzliwości, zrozumienia i wzajemnej akceptacji.

W skład Środowiskowego Domu Samopomocy nr 1 wchodzą trzy sekcje rozmieszczone w   różnych rejonach miasta Bydgoszczy:

sekcja Niezapominajka – 52 miejsca
ul. Ogrodowa 9,  85-039 Bydgoszcz
tel. 52 322 31 17
e-mail:aleksandra.misiolek@zdpsiow.pl 

sekcja Sami Swoi – 27 miejsc
ul. Szpitalna 25 , 85-322 Bydgoszcz
tel. 52 372 91 51 wewn. 43
e-mail: piotr.szarafinski@zdpsiow.pl

sekcja Stokrotka – 31 miejsc 
ul. Mińska 15 a, 85-442 Bydgoszcz
tel. 52 327 72 13 wewn. 36
e-mail: anna.strojna@zdpsiow.pl

Podstawowym zadaniem Domu jest zapewnienie osobom z zaburzeniami  psychicznymi oparcia społecznego pozwalającego im na zaspokojenie ich potrzeb życiowych, usamodzielnienie i integrację społeczną, rozumianą jako przywrócenie możliwości pełnienia powszechnie dostępnych w danej społeczności ról społecznych. Celem  działalności Domu jest  zapobieganie  wykluczeniu  społecznemu i marginalizacji w życiu społecznym osób z zaburzeniami psychicznymi.

Dom będąc jednostką wsparcia dziennego ma za zadanie poprawić funkcjonowanie uczestników poprzez indywidualne, grupowe i środowiskowe oddziaływania wspierająco-aktywizujące z uwzględnieniem  indywidualnych potrzeb i możliwości  uczestników przy jednoczesnym zachowaniu  ich prawa do wolności, godności, suwerenności i samodzielności.

Zadania realizowanie są w oparciu o Program Działalności Środowiskowego Domu Samopomocy nr 1 i Plany Pracy na każdy rok.

Szczegółowe formy terapii uwzględniają plany wspierająco-aktywizujące dla każdego z uczestników , uwzględniające możliwości i potrzeby danej osoby oraz elastyczność w ich doborze w zależności od  możliwości i oczekiwań uczestnika.

Poszczególne formy działania realizowane są poprzez kadrę pracowników merytorycznych tworzących Zespół Wspierająco-Aktywizujący w skład którego  wchodzą m.in. opiekunowie, opiekunowie medyczni, instruktorzy terapii zajęciowej, terapeuci zajęciowi, pedagodzy różnych specjalności, psychologowie .

Uczestnicy wraz z personelem placówki tworzą społeczność terapeutyczną, która wspólnie decyduje, współtworzy codzienność, wspiera się i motywuje do aktywności społecznej.

 Środowiskowy Dom Samopomocy nr 1 świadczy usługi (zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z 09.12.2010r. z późn. zm.):

 1. Trening funkcjonowania w codziennym życiu, w tym: trening dbałości o wygląd zewnętrzny, trening nauki higieny, trening kulinarny, trening umiejętności praktycznych, trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi;
 2. Trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów, w tym: kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi, sąsiadami, z innymi osobami, w czasie zakupów, w środkach komunikacji publicznej, w urzędach, w instytucjach kultury;
 3. trening umiejętności komunikacyjnych, w tym z wykorzystaniem alternatywnych i wspomagających sposobów porozumiewania się, w przypadku osób z problemami w komunikacji werbalnej;
 4. Trening umiejętności spędzania czasu wolnego, w tym: rozwijanie zainteresowań literaturą, audycjami radiowymi, telewizyjnymi, Internetem, udział w spotkaniach towarzyskich i kulturalnych;
 5. Poradnictwo psychologiczne;
 6. Pomoc w dostępie do niezbędnych świadczeń zdrowotnych, w tym uzgadnianie i pilnowanie terminów wizyt u lekarza, pomoc w zakupie leków, pomoc w dotarciu do jednostek ochrony zdrowia;
 7. Niezbędną opiekę;
 8. Terapię ruchową, w tym: zajęcia sportowe, turystykę i rekreację;
 9. Inne formy postępowania przygotowujące do uczestnictwa w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia, w tym w warunkach pracy chronionej na przystosowanym stanowisku pracy;
 10. Umożliwiamy spożycie gorącego posiłku realizowanego w ramach zadań własnych gminy
 11. Umożliwiamy wsparcie w transporcie do i z ośrodka ze szczególnym uwzględnieniem uczestników  z zaburzeniami zachowań lub niepełnosprawnością fizyczną
 12. Współpraca z rodzinami, opiekunami uczestników, ośrodkami pomocy społecznej, poradniami zdrowia psychicznego i innymi zakładami opieki zdrowotnej, powiatowym urzędem pracy, organizacjami pozarządowymi, ośrodkami kultury , innymi jednostkami świadczącymi usługi dla osób niepełnosprawnych i działającymi na rzecz integracji społecznej uczestników.

ŚDS nr 1 serdecznie zaprasza do uczestnictwa wszystkich tych, których problemy zdrowia psychicznego naraziły na wykluczenie społeczne, którzy chcą zdrowieć w grupie społecznej.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych!!!
CZEKAMY NA PAŃSTWA!

Zdjęcie ŚDS nr 1