Ochrona Danych

Klauzula informacyjna dotycząca monitoringu wizyjnego

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych) informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy, z siedzibą przy ul. Gałczyńskiego 2, 85 – 322 Bydgoszcz
 2. Z inspektorem ochrony danych osobowych, Panią Krystyną Hanną Piekarską, można kontaktować się pod adresem e – mail: iod@zdpsiow.pl
 3. Pani/Pana wizerunek przetwarzany będzie w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i ochrony mienia Zespołu Domów Pomocy Społecznej i Ośrodków Wsparcia w Bydgoszczy podstawie art. 222 par.1 Kodeksu pracy.
 4. Administrator stosuje monitoring wizyjny bez dźwięku.
 5. Pani/Pana wizerunek będzie udostępniany wyłącznie podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów obowiązującego prawa (np. policji).
 6. Podane przez Panią/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
 7. Pani/Pana wizerunek będzie przechowywany przez okres niezbędny do realizacji celów, o których mowa w pkt 3 powyżej, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy (Kodeks pracy art. 22par.3).
 8. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, termin określony w pkt.7 ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania (Kodeks pracy art. 222 par.4).
 9. Po upływie okresów, o których mowa w pkt.7 lub 8, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane osobowe podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej (Kodeks pracy art. 222 par.5).
 10. Posiada Pani/ Pan następujące prawa:
 • prawo dostępu do treści swoich danych
 • prawo ich sprostowania,
 • prawo do usunięcia danych,
 • prawo do ograniczenia ich przetwarzania,
 • prawo wniesienia sprzeciwu.
 1. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych – gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
 2. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich podanie warunkuje możliwość wejścia na teren siedziby ZDPSiOW.
 3. Pani/Pana dane nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym również w formie profilowania.