Karta Mieszkańca Domu

My, Mieszkańcy Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia” w Bydgoszczy, tworzący Społeczność naszego Domu uchwalamy naszą Kartę Mieszkańca, w której zawarte zostały zasady współżycia Mieszkańców, zapewniające podstawowe reguły naszej społeczności.

Tworząc wspólną rodzinę mieszkającą w tym Domu, bez względu na formę uczestnictwa w społeczności razem z pracownikami Domu będziemy dążyli do wzajemnego szacunku, miłości, zrozumienia, czyli celu, który pragniemy osiągnąć.
Przestrzegając zbioru praw i obowiązków w opracowanej i uchwalonej przez Społeczność Domu Karcie Mieszkańca, będziemy zmierzać ku osiągnięciu wyznaczonego przez samych siebie celu.

Art. 1.

Prawa Mieszkańca:
Każdy Mieszkaniec ma prawo do:

1.1. podmiotowego traktowania partnerstwa ze strony pracowników;
1.2. ochrony godności osobistej, intymności, prywatności, własności osobistej;
1.3. wolności słowa, przekonań i wyznania;
1.4. dostępu do kultury, oświaty oraz rekreacji i rozwijania własnych zainteresowań;
1.5. pomocy w zaspokajaniu potrzeb i zapewnieniu ochrony prawnej;
1.6. uczestniczenia w podejmowaniu decyzji w sprawach dotyczących swej osoby;
1.7. wypowiadania się w sprawach socjalno-bytowych, składania wniosków zmierzających do poprawy funkcjonowania Domu na spotkaniach społeczności Domu, zgłaszając Radzie Mieszkańców, Rzecznikowi Praw Mieszkańców, Dyrektorowi Domu;
1.8. wybrania swego samorządu: Rady Mieszkańców spośród siebie oraz swego Rzecznika Praw spośród pracowników;
1.9. swobodnego dostępu do prasy, radia, telewizji, organizowania własnych zebrań i posiedzeń;
1.10. uczestniczenia w pracach samorządu i wyboru do organów samorządu;
1.11. uzyskania pełnej informacji o usługach świadczonych przez Dom i swobodnego z nich korzystania;
1.12. usprawnienia leczniczego;
1.13. uczestnictwa w terapii zajęciowej i pracy po wyrażeniu na to zgody lekarza;
1.14. posiadania własnych, drobnych przedmiotów i miejsca ich przechowywania;
1.15. zabezpieczenia miejsca do palenia tytoniu, z zachowaniem ochrony osób niepalących.

Art. 2.

Obowiązki Mieszkańca.
Do obowiązków Mieszkańca należy:

2.1. poszanowanie godności osobistej współmieszkańca i pracownika;
2.2. wzajemna tolerancja i uczciwość;
2.3. wzajemna życzliwość, pomoc koleżeńska i szacunek;
2.4. utrzymywanie porządku, czystości wokół siebie oraz higieny osobistej w miarę swoich możliwości;
2.5. przestrzeganie ciszy nocnej od godz. 22.00 do 6.00.
2.6. troszczenie się o stan swego zdrowia , szczególnie nie pogarszającego się przez spożywanie napojów alkoholowych;
2.7. ograniczenie palenia tytoniu, tylko do miejsc ustalonych;
2.8. poszanowanie mienia będącego własnością prywatną oraz całej społeczności czyli Domu;
2.9. godnego reprezentowania Domu na zewnątrz, na terenie miasta, w czasie imprez oraz uroczystości;
2.10. dbanie o schludny wygląd;
2.11. współdziałanie w miarę możliwości psychofizycznych z pracownikami Domu ,w zaspokajaniu swoich potrzeb;
2.12. przyczynianie się do dobrej atmosfery w Domu oraz prawidłowego jego funkcjonowania;
2.13. przestrzegania norm i zasad współżycia, w tym zapoznanie się i stosowanie przepisów zawartych w niniejszej Karcie Mieszkańca przyjętej na ogólnym spotkaniu całej społeczności Domu;
2.14. terminowe regulowanie należności związanych z pobytem na terenie Domu, dotyczące części opłat nie potrącanych przez ZUS, opłat za leki w części przypadającej na Mieszkańca.
2.14. przestrzeganie innych obowiązków wynikających z Regulaminu Domu nadanego przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy oraz Procedur zatwierdzonych Zarządzeniem Dyrektora Domu.

Art. 3.

W przypadku szczególnej aktywności Mieszkańca, przestrzeganie zasad niniejszej Karty Mieszkańca, pracy na rzecz pozostałych Mieszkańców, godnego reprezentowania Domu Mieszkaniec może:
3.1. otrzymać publiczną pochwałę Dyrektora Domu;
3.2. mieć pierwszeństwo udziału w imprezach zewnętrznych i reprezentować Dom na zewnątrz;
3.3. otrzymywać nagrody i upominki w postaci dostosowanej do możliwości Domu.

Art. 4.

W przypadku nieprzestrzegania zasad zawartych w niniejszej Karcie Mieszkańca, Mieszkańcy upoważniają Dyrektora oraz Radę Mieszkańców do:

4.1. rozmowy pouczającej w obecności Przewodniczącego Rady oraz Rzecznika Praw Mieszkańca;
4.2. udzielania przez Dyrektora Domu nagany niepublicznej;
4.3. udzielenie nagany publicznej na spotkaniu społeczności Domu;
4.4. pominięcie przy nagradzaniu, udziale w imprezach wewnętrznych i zewnętrznych dla Mieszkańców;
4.5. przekwaterowania z pokoju jednoosobowego do wieloosobowego,
4.6. obciążenie finansowe Mieszkańca za świadome niszczenie wspólnego mienia Domu.
4.7. W przypadku zalegania z opłatami co najmniej 1 miesiąc do potrącania zobowiązań w stosunku do Domu z należności za urlop aż do pełnej spłaty;

Art. 5.

5.1. Wszystkie nagrody oraz inne decyzje wymienione w Art. 4 mogą być udzielone przez Dyrektora Domu po uzgodnieniu z Radą Mieszkańców oraz Rzecznikiem Praw Mieszkańców.
5.2. Nad przestrzeganiem zapisów niniejszej Karty pieczę sprawują:

– Ogólne Spotkanie Społeczności Domu;
– Rada Mieszkańców;
– Rzecznik Praw Mieszkańca.

Art. 6.
6.1 Zasady zapisane w Karcie Mieszkańca, określane mogą być w sposób szczegółowy w formie Uchwał Społeczności i jako załącznik do niniejszej Karty mają moc obowiązującą.
6.2. Wszelkie zmiany w niniejszej Karcie oraz podejmowane Uchwały mogą być dokonywane w trybie uchwalania Karty, większością głosów obecnych na Ogólnym Spotkaniu Społeczności Domu.

Przewodniczący spotkania
Kartę niniejszą uchwalono na spotkaniu Społeczności Domu w dniu 29 lutego 2008 r.
Aktualizacji Karty z dnia jw. dokonano na spotkaniu Społeczności w dniu 28 lutego 2013 r.


Uchwała Nr 1/08
Ogólnego Spotkania Społeczności Mieszkańców Domu
z dnia 29 lutego 2008 r.

Zasady działalności i funkcjonowania Rady Mieszkańców Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia” w Bydgoszczy.

Społeczność Domu na podstawie Art. 1, pkt 1. 8. Karty Mieszkańca Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia” w Bydgoszczy podejmuje następującą Uchwałę mającą na celu określenie „zasad działalności i funkcjonowania Rady Mieszkańców”.

Rada Mieszkańców jest organem opiniującym i doradczym Dyrektora Domu, reprezentującym Mieszkańców, szczególnie w zakresie poprawy funkcjonowania Domu, nowych rozwiązań z zakresu opieki, pielęgnacji, terapii, rehabilitacji, wspólnego bądź samodzielnego rozwiązywania problemów współżycia społecznego wśród Mieszkańców na terenie Domu.
Wszelkie uwagi do pracowników Domu członkowie Rady mogą kierować jedynie poprzez Dyrektora Domu ,Zastępcę Dyrektora , a w przypadkach pilnych poprzez Koordynatora pracy Domu oraz Rzecznika Praw Mieszkańca.

Art. 1.

1. Radę Mieszkańców wybiera cała społeczność Domu w wyborach powszechnych spośród wszystkich Mieszkańców.
1a. Wybory odbywają się spośród kandydatów wyłonionych przez Społeczność na spotkaniu je poprzedzającym, po wcześniejszej, tygodniowej kampanii. Wybory przeprowadza Komisja, przechodząc po wszystkich pokojach z urną.

Komisję powołuje Społeczność Domu spośród Mieszkańców nie kandydujących. W przeprowadzeniu wyborów mogą pomagać pracownicy Domu.

2. Kadencja Rady trwa 1 rok.
3. Rada zobowiązana jest do składania sprawozdań ze swej działalności na spotkaniach całej społeczności co 6 miesięcy.
4. Ustala się liczbę członków Rady proporcjonalnie do liczby Mieszkańców w ilości 1 członek Rady na 30 Mieszkańców.
5. Rada na swym pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie:
Przewodniczącego,
Vice przewodniczącego,
Sekretarza.

6. Rada może powierzać swym członkom określone zadania stałe bądź doraźne.

Art. 2.

1. Przewodniczący Rady Mieszkańców:
utrzymuje stały, systematyczny kontakt z Dyrektorem Domu, przedstawia problemy oraz ustalenia jakie podjęła Rada z prośbą o zajęcie stanowiska;
reprezentuje Mieszkańców Domu w sytuacjach tego wymagających;
utrzymuje stały kontakt z Mieszkańcami Domu, ujawnione problemy Mieszkańców zobowiązany jest przedstawić na posiedzeniu Rady;
zwołuje posiedzenia Rady przynajmniej raz w m-cu;
upoważnia Vice przewodniczącego do zastępowania go, podczas jego nieobecności.

Przewodniczący Spotkania
Społeczność Mieszkańców Domu „Promień Życia”

Bydgoszcz, dnia 29 lutego 2008 roku
Aktualizacji Uchwały nr 1/08 z dnia jw. dokonano na spotkaniu Społeczności w dniu 28 lutego 2013 r.