Nasza Oferta

Dom świadczy następujące Usługi:

W zakresie potrzeb bytowych:

  • miejsce zamieszkania,
  • wyżywienie,
  • utrzymanie czystości;

Opiekuńcze, polegające na:

a) udzielaniu pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
b) pielęgnacji,
c) niezbędnej pomocy w załatwianiu spraw osobistych;

Wspomagające, polegające na:

a) umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej,
b) podnoszeniu sprawności i aktywizowaniu mieszkańców domu,
c) umożliwieniu zaspokojenia potrzeb religijnych i kulturalnych,
d) zapewnieniu warunków do rozwoju samorządności mieszkańców domu,
e) stymulowaniu nawiązywania, utrzymywania i rozwijania kontaktu z rodziną i społecznością lokalną,
f) działaniu zmierzającym do usamodzielnienia mieszkańca domu, w miarę jego możliwości,
g) pomocy usamodzielniającemu się mieszkańcowi domu w podjęciu pracy, szczególnie mającej charakter terapeutyczny, w przypadku osób spełniających warunki do takiego usamodzielnienia,
h) zapewnieniu bezpiecznego przechowywania środków pieniężnych i przedmiotów wartościowych,

Uwaga: Dom Pomocy Społecznej nie jest placówką leczniczą. Na podstawie Ustawy o Pomocy Społecznej nie świadczy Usług Zdrowotnych i leczniczych.

Dyrekcja Domu informuje, iż nie prowadzi specjalistycznego oddziału dla chorych z chorobą Alzheimera.

Podstawa prawna:
USTAWA z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Art. 58.

  1. DOM Pomocy świadczy jedynie: Usługi bytowe, opiekuńcze, pielęgnacyjne i wspierająco – wspomagające
  2. Dom pomocy społecznej umożliwia i organizuje mieszkańcom pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.
  3. Dom pomocy społecznej pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

W związku z powyższym Mieszkańcy Domu Korzystają na zasadach ogólnych, jak każdy obywatel zamieszkujący we własnym domu z opieki lekarskiej świadczonej przez lekarza rodzinnego lub Pogotowia Ratunkowego.

Zgodnie zapisami Art. 58 pkt 2 Dom Pomocy Społecznej „Promień Życia”, organizuje Mieszkańcom Domu pomoc w korzystaniu z usług zdrowotnych, na podstawie Ustawy o Narodowym Funduszu Zdrowia przy pomocy lekarza rodzinnego zatrudnionego w NZOZ Przychodnia „Łomżyńska” Adres: ul. Łomżyńska 51a 85-863 Bydgoszcz Telefon: 052-3630228.


Mieszkańców Domu lekarz rodzinny przyjmuje na terenie Domu. Wszelkich informacji ostanie zdrowia jak i przebiegu leczenia udzielać może lekarz zatrudniony w w/w Przychodni.

Zabiegi pielęgniarskie wykonywane są przez pielęgniarki środowiskowe .

W przypadku konsultacji i porad specjalistycznych Mieszkańcy Domu na zlecenie lekarza rodzinnego, przewożeni są nieodpłatnie w towarzystwie opiekuna do właściwej poradni specjalistycznej.

Pielęgniarki zatrudnione w Domu , mają prawo wykonywać jedynie zabiegi pielęgnacyjne i mniej skomplikowane zabiegi medyczne w ramach pomocy doraźnej na pisemne zlecenie lekarskie.

Zgodnie z Art. 58 pkt 3 Ustawy pomocy społecznej Mieszkaniec Domu ,jest zobowiązany do opłaty za leki i materiały pomocnicze w wysokości powyżej limitu ceny leku oraz za leki 100%., poza odpłatnością za Dom.

Dom Pomocy Społecznej oferuje Mieszkańcom ćwiczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej przy pomocy wyspecjalizowanej kadry i specjalistycznego sprzętu.

Oferta obejmuje następujące działy:

  1. Fizykoterapię, która prowadzi zabiegi z zakresu światłolecznictwa (lampy solux i bioptron), laseroterapii (laser), elektrolecznictwa (interdyn, diatronik, pulsotronik), magnetoterapii (magnetronik, terapuls) oraz ultradźwięki.
  2. Kinezyterapię – usprawnienie ruchem (ćwiczenia bierne, oddechowe, czynno bierne, ogólnousprawniające, oporowe, reedukacja chodu, manualne na przyrządach, itp.)
  3. Masaże (masaż leczniczy kręgosłupa, masaż leczniczy częściowy, masaż relaksujący)