DPS Słoneczko

Dom Pomocy Społecznej SŁONECZKO w Bydgoszczy funkcjonuje od 1997 roku.

Jeżeli jesteś osobą, która potrzebuje wsparcia lub znasz osoby w trudnej sytuacji to skontaktuj się z nami lub z Rejonowym Ośrodkiem Pomocy Społecznej od poniedziałku do piątku w godzinach: 7.30-15.00.

Dom Pomocy Społecznej SŁONECZKO przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.

W Domu mieszka 56 osób, zameldowanych tu na pobyt stały lub na ich wniosek na pobyt czasowy.

Podopieczni DPS mieszkają w pokojach 2 i 3 osobowych. W ciągu dnia oprócz zajęć szkolnych uczestniczą w różnorodnych zajęciach : muzycznych, plastycznych, teatralnych, sportowych, kulinarnych. Wiele zajęć odbywa się poza terenem Domu, przez co poznają nowe osoby, nowe sytuacje, Do dyspozycji Mieszkańcy posiadają sale terapii zajęciowej, sale muzykoterapii, salę doświadczania świata, świetlice, bawialnie, kuchnię.

Osoby wymagające rehabilitacji ruchowej mogą korzystać z zabiegów : kinezyterapii, fizykoterapii, hydroterapii i masażu, które wykonywane są w gabinetach wyposażonych w profesjonalny sprzęt.

W Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” zatrudnieni są :
terapeuci, rehabilitanci, psycholog, pedagog, instruktorzy terapii zajęciowej, opiekunowie, pielęgniarki, lekarz psychiatra, pracownik socjalny.

Dom i jego otoczenie przystosowany jest do niepełnosprawności Mieszkańców, dzięki czemu mogą swobodnie żyć. Nikt nie zostaje pozbawiony swej indywidualności, możliwości decydowania o sobie i możliwości wyboru. Dom istnieje w środowisku i dla środowiska, współpracuje z innymi instytucjami i mieszkańcami miasta.

Zamieszkanie w Domu Pomocy Społecznej SŁONECZKO.

W Domu Pomocy Społecznej SŁONECZKO mogą mieszkać osoby niepełnosprawne intelektualnie, które wymagają całodobowej opieki.

Osoba, jej rodzic lub opiekun prawny składają do Ośrodka Pomocy Społecznej w pobliżu miejsca zamieszkania pisemny wniosek o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej.

Pracownik socjalny tego Ośrodka przeprowadza u osoby zainteresowanej wywiad środowiskowyoraz informuje o koniecznych dokumentach, które należy dołączyć do wniosku (w tym informację czy chce przebywać w Domu Pomocy Społecznej na czas określony czy nieokreślony).
Ośrodek Pomocy Społecznej w pobliżu miejsca zamieszkania wydaje decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej oraz przesyła ją do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bydgoszczy przy ul. Ogrodowej 9.
Na podstawie dokumentów Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydaje decyzję o umieszczeniuw Domu Pomocy Społecznej.
Następnie pracownik socjalny Domu Pomocy Społecznej ustala aktualną sytuację socjalno – bytową w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej.

O terminie przyjęcia, osoba zainteresowana zostaje pisemnie poinformowana przez dyrektora Domu Pomocy Społecznej. Dom przyjmuje nowych mieszkańców zgodnie z kolejnością na liście osób oczekujących na miejsce. W przypadku wyroku Sądu Rodzinnego o umieszczeniu osoby w Domu Pomocy Społecznej, przyjmuje się ją w pierwszej kolejności.

Zasady odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej Słoneczko.

1. Pobyt w Domu jest odpłatny:
a). dla osób przyjętych bądź skierowanych do DPS przed 1.01.2004r. decyzję ustalającą opłatę za pobyt wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bydgoszczy.
b). dla osób przyjętych bądź skierowanych po 1.01.2004r. decyzje ustalającą opłatę za pobyt wydaje Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej właściwy dla osoby w dniu jej kierowania do DPS.

2. Zobowiązani do wnoszenia opłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej są:
a). mieszkaniec Domu, a w przypadku osób małoletnich, przedstawiciel ustawowy z dochodów dziecka
b). małżonek, zstępni przed wstępnymi
c). gmina, z której osoba została skierowana do Domu Pomocy Społecznej
Osoby wymienione w pkt. b i c nie maja obowiązku wnoszenia opłat, jeżeli mieszkaniec Domu ponosi pełną odpłatność.

3. Mieszkaniec Domu wnosi opłatę na jego rachunek bankowy Domu lub kasy Domu do 15 dnia każdego miesiąca.

4. Za zgodą mieszkańca lub jego opiekuna prawnego, opłata za pobyt może być potrącana z jego renty przez odpowiedni organ rentowy i przekazywana na konto Domu.

5. Opłatę za pobyt w Domu w wysokości różnicy między kosztem utrzymania w Domu mieszkańca a opłatami wnoszonymi przez osoby wymienione w ust. b i c ponosi gmina, z której osoba została skierowana do Domu.

6. Mieszkańcowi, który nie posiada własnego dochodu, Dom może pokryć wydatki na niezbędne przedmioty osobistego użytku, w kwocie nie przekraczającej 30% zasiłku stałego.

7. Nie pobiera się opłat za pobyt w Domu:

1a). Dla osób przyjętych bądź skierowanych przed 1.01.2004r.

 • za dni nieobecności nie przekraczającej 30 dni w roku kalendarzowym – w przypadku mieszkańców pełnoletnich
 • za osobę niepełnoletnią z zaburzeniami psychicznymi w okresie jej nieobecności nie przekraczającej 90 dni w roku kalendarzowym, jeżeli w tym czasie przebywała w domu rodzinnym.1b). Dla osób przyjętych bądź skierowanych po 1.01.2004r.:
 • mieszkaniec pełnoletni nie ponosi opłaty za dni nieobecności nie przekraczającej 21 dni w roku kalendarzowym, a osoby zobowiązane do odpłatności za ich pobyt nie ponoszą odpłatności do 21 dni w roku kalendarzowym jeśli mieszkaniec przebywa u nich.
 • za osobę niepełnoletnią nie wnosi się opłat z ich dochodów i dochodów osób zobowiązanych do ponoszenia opłaty w okresie nie przekraczającym 70 dni w roku kalendarzowym jeśli przebywała w domu rodzinnym

Dom Pomocy Społecznej SŁONECZKO w Bydgoszczy przy ul. Gałczyńskiego 2 zapewnia niezbędne usługi:

1. Miejsce zamieszkania

 • Pokoje jedno, dwu lub trzyosobowe. Wyposażenie uzależnione od indywidualnych upodobań, potrzeb, etapu rozwoju, bezpieczeństwa i higieny
 • Łazienki – jedna na pięć osób
 • Toalety – jedna na cztery osoby
 • Możliwość spożywania posiłków w pokoju

2. Wyżywienie

 • Cztery posiłki dziennie ( dla dzieci jeżdżących do szkoły pięć posiłków dziennie)
 • Układanie diet zgodnie z zaleceniem lekarza
 • Układanie jadłospisów zgodnie z obowiązującymi normami żywienia
 • Dostęp do podstawowych produktów żywnościowych i napojów całą dobę

3. Utrzymanie czystości

 • Sprzątanie pomieszczeń mieszkalnych w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz dziennie
 • Zmiana pościeli w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie
 • Zmiana ręczników w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie
 • Wsparcie w utrzymaniu higieny osobistej
 • Odzież i obuwie odpowiedniego rozmiaru stosownie do pory roku (odzież całodzienną – co najmniej dwa zestawy, odzież zewnętrzną- płaszcze, kurtki – co najmniej jeden zestaw, bieliznę dzienną – co najmniej 4 komplety, bieliznę nocną – co najmniej 2 komplety, co najmniej jedną parę obuwia oraz pantofle domowe) , utrzymanie w czystości (pranie, naprawa) i wymianę w miarę potrzeby
 • Warunki do samodzielnej przepierki

4. Zaopatrzenie w niezbędne przedmioty osobistego użytku ( środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne w higienie osobistej ) w tym pokrycie wydatków w kwocie do 30% zasiłku stałego mieszkańcom nie posiadającym dochodów.

5. Całodobowe wsparcie.

 • Opiekę i pielęgnację zgodnie z indywidualnymi potrzebami
 • Pomoc w toalecie i spożywaniu posiłków
 • Całodobowy nadzór przez minimum 4 opiekunki w godzinach od 6.00 do 22.00 i 2 opiekunki nocą.
 • Korzystanie z przysługujących świadczeń zdrowotnych w ramach ubezpieczenia zdrowotnego.
 • Zaopatrzenie w niezbędne leki i materiały opatrunkowe. Pokrywanie opłat do wysokości limitu ceny i opłat ryczałtowych.
 • Zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i sprzęt rehabilitacyjny.

6. Rehabilitację ruchową zgodnie z zaleceniami lekarza rehabilitacji.

7. Stwarzanie warunków do rozwoju samodzielności.

8. Zajęcia w pracowniach terapii zajęciowej:

 • Muzykoterapia
 • Kuchnia terapeutyczna
 • Rękodzieło artystyczne,
 • Ergoterapia

9. Udostępnienie książek, czasopism.

10. Zajęcia terapeutyczne dostosowane do etapu rozwoju i możliwości, podnoszące sprawność i aktywność mieszkańców, między innymi Sala Doświadczania Świata. Zajęcia organizowane w godzinach od 9.00 do 21.00 pod nadzorem terapeutów i rehabilitantów – ujęte w harmonogramie dnia:

 • gimnastykę ogólnorozwojową, podtrzymującą sprawność fizyczną.
 • plastyczne : malowanie, rysowanie, modelowanie, wycinanie, wydzieranie, układanie, wyklejanie
 • muzyczne : słuchanie muzyki, muzykowanie, śpiewanie, ruch przy muzyce, przygotowywanie i udział w imprezach
 • kulinarne : przygotowywanie posiłków, zachowania estetyki oraz czystości w kuchni, umiejętność zachowania przy stole, nakrywania do stołu, posługiwania się sztućcami, nazewnictwa artykułów oraz urządzeń niezbędnych w kuchni
 • techniczne i konstrukcyjne : wyszywanie, szycie, szydełkowanie, łączenie elementów różnymi technikami
 • teatralne : odtwarzanie ról, przygotowywanie przedstawień
 • z zakresu samoobsługi
 • Praca z książką

Zabawy:

 • tematyczne
 • ruchowe
 • gry i zabawy stolikowe
 • Stymulacja polisensoryczna
  Zajęcia przy komputerze
  Spacery, wycieczki, wyjścia do kina, teatru.

11. Wsparcie w momencie usamodzielnienia się.

12. Pomoc w rozwijaniu Samorządności – Rada Mieszkańców.

13. Organizacja i udział w uroczystościach okolicznościowych zgodnie z Planem Zamierzeń tj.

 • Urodziny mieszkańców – 1 raz w miesiącu
 • Udział we mszy świętej
 • Spartakiady
 • Zawody
 • Plenery
 • Konkursy
 • Święta kościelne i narodowe

14. Warunki do spędzania czasu wolnego zgodnie z potrzebami.

15. Kształcenie specjalne według programów nauczania dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim.

 • Uczestnictwo w zajęciach w szkołach
 • Uczestnictwo w zajęciach w klasach życia
 • Zajęcia indywidualne
 • Zajęcia w zespołach rewalidacyjnych
 • Uczestnictwo w zajęciach w przedszkolu
 • Uczestnictwo w zajęciach organizowanych w poradniach specjalistycznych
 • Uczenie i wychowanie poprzez doświadczenie życiowe

16. Bezpieczne przechowywanie środków pieniężnych , rzeczy wartościowych i obsługa finansowa.

17. Wsparcie i pomoc w załatwianiu spraw z instytucjami, sądem, opiekunami prawnymi itp.

18. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z rodziną, bliskimi, znajomymi ( możliwość korzystania z telefonu, samochodu, poczty zgodnie z Regulaminem Porządkowym Domu.

19. Realizację na podstawie diagnozy w tym planów rehabilitacji indywidualnego planu wspierania opracowanego przez zespół Terapeutyczno – Opiekuńczy. Zespół składa się z pracowników Domu Pomocy Społecznej SŁONECZKO, nauczycieli i innych specjalistów zaproszonych do współpracy. Liczba pracowników Domu Pomocy Społecznej SŁONECZKO wchodzących w skład zespołu wynosi 0,6 w przeliczeniu na jednego mieszkańca.

20. Wsparcie i pomoc w rozwiązywaniu problemów przez pracownika domu – osoby pierwszego kontaktu.

21. Sprawianie pogrzebu zgodnie z wyznaniem mieszkańca.

22. Możliwość wnoszenia skarg i wniosków bezpośrednio do dyrektora Domu we wtorki i czwartki w godzinach od 10.00 do 12.00