PROJEKT GRANTOWY POWR.05.02.00-00-001/20

Projekt pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój          2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Granty w wysokości 58.978,98 zł.  uzyskane w ramach projektu dla Domu Pomocy Społecznej „Promień Życia”, Domu Pomocy Społecznej „Jesień Życia”, Domu Pomocy Społecznej „Słoneczko” pozwolą na wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek i ratowników medycznych oraz zakup i dostawę środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu.